logo

Järvamaa Noore Spetsialisti stipendiumi statuut

PDF

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond
nõukogu otsusega
10.jaanuar 2013

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Käesolev kord reguleerib noortele spetsialistidele Järvamaa Kogukonnafondi poolt stipendiumite väljaandmist ja väljamaksmist.

1.2. Järvamaa noore spetsialisti stipendium on asutatud Kogukonnafondi nõukogu 20. aprilli 2005. a otsusega.

1.3. Stipendiumi väljaandmise eesmärgiks on toetada noorte haritud inimeste tööle ja elama asumist Järvamaale.

1.4. Stipendiumi suurus on 600 eurot ja seda makstakse võrdsetes osades kahe kuu jooksul peale stipendiumilepingu allakirjutamisest.

1.5. Õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel (k.a.) kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on konkursi väljakuulutamisele eelneva 5 kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale.

1.6. Stipendiumi saaja elukoht peab olema rahvastikuregistris märgitud Järva maakonna aadressil.

1.7. Taotlusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Järvamaal tegutsevad ettevõtjad, asutused ja organisatsioonid, kus noor spetsialist töötab.

1.8. Stipendiumitaotlused vaatavad läbi ja annavad oma hinnangu ekspertkomisjoni liikmed.

1.9. Stipendiumideks väljajagamata annetuste osa jääb stipendiumi sihtkapitali. Sihtkapitali võib kasutada ainult stipendiumide väljaandmiseks.

1.10. Sihtkapitali vahendeid investeeritakse vaid tähtajalistele deposiitidele. Sihtkapitali ja teenitavate intresside kasutuse otsustab iga-aastaselt Kogukonnafondi nõukogu.

1.11. Laekunud vahenditest arvestatakse kogukonnafondi kuludeks 10%.

 

2. TAOTLUSE ESITAMINE

2.1. Taotluse esitamise tähtaja määrab Kogukonnafondi nõukogu.

2.2. Stipendiumi taotlemise kord ja taotlusvorm on kättesaadav interneti kodulehel www.annetuskeskkond.net.

2.3. Taotleja esitab taotluse stipendiumi saamiseks Järvamaa Kogukonnafondile elektronposti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või veebis SIIT.

2.4. Esitatud taotlused peavad olema vormistatud vastavalt käesoleva korra Lisas 1 toodud taotlusvormil ning sisaldama nõutud lisadokumente.

 

3. TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

3.1. Taotlus koosneb alljärgnevatest dokumentidest:

3.1.1. Taotlusvorm (v.t. www.annetuskeskkond.net)

3.1.2. Stipendiumi saaja CV

3.2. Taotleja esitab CV  elektronposti teel.

 

4. EKSPERTKOMISJON

4.1. Ekspertkomisjoni liikmeteks võivad olla kõik, kes on teinud viimase 12 kuu jooksul, enne stipendiumi taotluste esitamise tähtaega, annetusi kokku vähemalt 50 euro ulatuses.

4.2 Ekspertkomisjoni töös osalemiseks peab annetaja edastama oma elektronpostiaadressi Kogukonnafondi juhatajale elektronpostiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või märkima selle annetuse ülekande selgitusse.

4.3 Ekspertkomisjoni liikmetel on õigus esitada arvamusi ja seisukohti stipendiumide ning nende jaotamise osas.

4.4 Ekspertkomisjoni liikmed annavad oma panuse sihtkapitali tutvustamisel ja kapitali kasvatamisel.

 

5. TAOTLUSE MENETLEMINE

5.1. Esitatud taotlused kogub kokku ja vaatab läbi Kogukonnafondi juhataja.

5.2. Taotluste menetlemise aeg on maksimaalselt 30 kalendripäeva taotluse esitamise tähtajast.

5.3. Pärast taotluse vastuvõtmist kontrollib Kogukonnafondi juhataja taotluse vastavust nõuetele, vajadusel küsib täpsustavaid andmeid, koostab taotluse koondtabeli taotluste laekumise järjekorras ning esitab tabeli koos taotlustega ekspertkomisjoni liikmetele ja Kogukonnafondi nõukogule.

5.4. Ekspertkomisjoni liikmed edastavad oma seisukoha ja eelistuse stipendiumi saajate osas Kogukonnafondi juhatajale, juhataja poolt määratud aja jooksul.

5.5. Kogukonnafondi nõukogu vaatab laekunud taotlused läbi ja teeb lähtuvalt ekspertkomisjoni liikmete seisukohtadele, stipendiumifondi suurusele ja taotluse vastavusest eesmärgile ning üldpõhimõtetele otsuse stipendiumi eraldamiseks.

5.6. Nõukogu informeerib taotlejat ja stipendiumi saajat tehtud otsusest elektrooniliselt 10 kalendripäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 

6. STIPENDIUMI VÄLJAMAKSMINE

6.1. Eraldatud stipendiumi kasutamise kohta sõlmib Kogukonnafondi juhataja nõukogu otsuse alusel stipendiumi saajaga lepingu.

6.2. Eraldatud stipendiumi kandmise stipendiumi saaja pangaarvele korraldab Kogukonnafondi juhataja.

6.3. Stipendiumi saaja on kohustatud jätkama töötamist taotluse esitaja juures ühe aasta, arvates stipendiumi määramisest.

6.4. Punktis 6.3.toodud tingimuste mittetäitmise korral kohustub stipendiumi saaja tagastama saadud stipendiumi täielikult fondile. Stipendiumit ei pea tagastama juhul, kui töötaja tööandja poolt koondatakse.

6.5. Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad.

 

Valev Väljaots
SA Järvamaa Kogukonnafond
Nõukogu esimees

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital