logo

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali statuut

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond nõukogu otsusega
4. november 2009.a

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali
STATUUT

1. Üldpõhimõtted
1.1 Käesolev statuut sätestab Järvamaa Pärandi Sihtkapitali (edaspidi Sihtkapital) tegevuse põhimõtted ja korraldusliku aluse.
1.2 Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada Järvamaaga seotud pärandit andes selleks välja stipendiume.
1.3 Sihtkapitali haldab Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond) allfondina.
1.4 Sihtkapitali asutajateks loetakse kõik 2009. aastal annetuse teinud isikud.
1.5 Esimest korda jagatakse stipendiume 2010. aastal.
1.6 Stipendiumi taotluste vastuvõtt kuulutatakse välja üks kord aastas.
1.7 Sihtkapitali töö edendamiseks töötab Kogukonnafondi juures ekspertkomisjon.
1.8 Sihtkapitali tegevus kajastub kodulehel www.kogukonnafond.ee.
1.9 Kogukonnafondi Nõukogu võib Sihtkapitali statuuti muuta, kui selle poolt on vähemalt 2/3 ekspertkomisjoni liikmetest.
1.10 Kogukonnafondi või Sihtkapitali likvideerimisel tuleb rahaliste vahendite jääk anda üle uuele loodavale sihtasutusele, mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb samadel alustel edasi stipendiumide jaotamisega Järvamaa pärandi väärtustamiseks.
1.11 Likvideerimisel ei kuulu kogutud kapital jaotamisele ühelegi Kogukonnafondi või Sihtkapitali asutajale või selle organi töös osalenud isikule ega nendega seotud isikutele.

2. Ekspertkomisjon
2.1 Ekspertkomisjoni tööd juhib Kogukonnafondi nõukogu poolt määratud liige.
2.2 Ekspertkomisjoni liikmeteks võivad olla kõik, kes on teinud viimase 12 kuu jooksul, enne stipendiumi taotluste esitamise tähtaega (21. märts), annetusi kokku vähemalt 60 euro ulatuses.
2.3 Ekspertkomisjoni töös osalemiseks peab annetaja edastama oma elektronpostiaadressi ekspertkomisjoni juhile elektronpostiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või märkima selle annetuse ülekande selgitusse.
2.4 Ekspertkomisjoni liikmetel on õigus esitada arvamusi ja seisukohti stipendiumide ning nende jaotamise osas.
2.5 Ekspertkomisjoni liikmed annavad oma panuse sihtkapitali tutvustamisel ja kapitali kasvatamisel.
2.6 Teised annetajad, kes on oma elektronpostiaadressi edastanud ekspertkomisjoni juhile, saavad ülevaate eksperkomisjoni tööst ning võimaluse lisada oma seisukoht taotluste osas.

3. Kapitali kogumine ja jaotamine
3.1 Kapitali kogutakse vastavalt Kogukonnafondi põhikirjas sätestatule, sh.rahalised ühekordsed, samuti püsiannetused, varalised annetused ja läbi erinevate ettevõtmiste kogutavad annetused.
3.2 Annetuste tegemiseks on Kogukonnafondil eraldi arvelduskonto.
3.3 Annetuse tegemisel on vajalik ära märkida ka annetuse tegija isikukood.
3.4 Kogutud annetusi tohib investeerida vaid tähtajalistesse deposiitidesse.
3.5 Kalendriaastal laekunud annetustest 40% läheb sihtkapitali põhikapitali kasvuks.
3.6 Kalendriaasta annetustest ja kapitali juurdekasvanud osast 10% eraldatakse
Kogukonnafondi üldeelarvesse.
3.7 Kalendriaastal laekunud annetustest 50% ja kalendriaasta jooksul investeerimisest saadud tulust 90% kuuluvad jaotamisele stipendiumideks.
3.8 Stipendiumi toetuse taotluse maksimaalse suuruse määrab juhatus vastavalt eelmise kalendriaasta laekunud ja põhikapitali kasvuga saadud vahenditest nii, et oleks võimalik välja anda vähemalt kaks stipendiumi.
3.9 Väikseim stipendiumi summa on 60 eurot.
3.10 Juhul, kui jaotatava rahaliste vahendite jääk on väiksem taotletavast stipendiumi summast, siis liidetakse see jääk järgmise aasta jaotatavale summale.

4. Taotluse esitamine
4.1 Taotluse esitamiseks kinnitab Kogukonnafondi nõukogu vormikohase ankeedi.
4.2 Kogukonnafond kuulutab taotluste esitamise välja koduleheküljel hiljemalt Eesti iseseisvuspäeval (24. veebruar).
4.3 Taotluste esitamise viimane päev on kevadisel pööripäeval (21. märts).
4.4 Taotlusi saavad esitada üksikisikud ja juriidilised isikud järgmistel teemadel:
Pärandit kandev materjal, sh.uurimused, dokumendid, fotod, kaardid, trükised, esemed jne. - nende uurimise, säilitamise ja tutvustamisega seotud loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks.
Vaimne pärand, sh. kultuuri ja identiteeti edasikandvad tegevused: rahvalaul, -tants, -muusika, ühistalgud, töövõtted, kihelkonnapäevad, rahvakalendripäevad jne. - nende ülestähendamise, loomise ja esitlemise võimaldamine läbi loomingulise või teadusliku tegevuse.
Materiaalne pärand, sh.ajaloolised hooned, taluarhitektuur, mõisad, kirikud, muuseumid, maastikud, pärandkultuuriobjektid, pühapaigad, linnused, monumendid jne. - nende uurimise, säilitamise, tähistamise ja tutvustamisega seotud loominguline või teaduslik tegevus.
4.5 Taotleja esitab taotluse stipendiumi saamiseks Kogukonnafondile elektronpostiga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või e-vormil.

5. Taotluse läbivaatamine ja kinnitamine
5.1 Esitatud taotlused kogub kokku ekspertkomisjoni juht, kes vajadusel küsib täpsustavaid andmeid ja annab nõu taotluste kohta.
5.2 Stipendiumitaotlusi ei võeta vastu isikutelt, kes on Kogukonnafondilt saadud stipendiumi kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on jätnud esitamata stipendiumi kasutamise aruande.
5.3 Ekspertkomisjoni juht koostab taotluste koondülevaate taotluste laekumise järjekorras ning esitab selle hiljemalt Karjalaskepäeval (1. aprill) elektroonselt kõigile ekpertkomisjoni liikmetele.
5.4 Ekspertkomisjoni liige hindab stipendiumitaotluse vastavust statuudile ning märgib ära kuni kolm stipendumitaotlust ning saadab oma põhjendatud eelistused hiljemalt Künnipäeval (14. aprillil) tagasi ekspertkomisjoni juhile.
5.5 Juhul, kui stipendiumitaotlusi on vähem kui kolm, siis ekspertkomisjoni liige valib välja vaid ühe eelistuse.
5.6 Stipendiumitaotlused reastatakse ekspertkomisjoni liikmete eelistuste järjekorda ning seejärel saadetakse teistele annetajatele, kes on edastanud oma elektronposti aadressi, ülevaade eksperkomisjoni tööst ning antakse võimalus lisada oma seisukoht taotluste kohta.
5.7 Ekspertkomisjoni liikmete eelistuste järjekord on Kogukonnafondi nõukogule aluseks stipendiumide määramisel.
5.8 Vastavalt Kogukonnafondi põhikirjale, arvestades käesolevat statuuti, jääb Nõukogu liikmetele õigus teha eelistuste osas teistsugune otsus. Sellisel juhul peab Nõukogu oma otsuse põhjendama. Muudel juhtudel selgitusi ega kommentaare ei anta.
5.9 Kogukonnafondi nõukogu teeb otsuse stipendiumisaajate osas hiljemalt Jüripäeval (23. aprill), avaldab otsuse kodulehel ja saadab teatise stipendiumi saajale.

6. Stipendiumi väljamaksmine
6.1 Stipendiumi saaja ja Kogukonnafond sõlmivad omavahel stipendiumilepingu, milles sätestatakse stipendiumi tingimused ning vajadusel aruandluse esitamise korra ja tähtajad.
6.2 Stipendiumilepingu sõlmib Kogukonnafondi juhataja nelja nädala jooksul Nõukogu otsuse tegemisest.
6.3 Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja" või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond nõukogu otsusega
4. november 2009.a


Järvamaa Pärandi Sihtkapitali
STATUUT

1. Üldpõhimõtted
1.1 Käesolev statuut sätestab Järvamaa Pärandi Sihtkapitali (edaspidi Sihtkapital) tegevuse põhimõtted ja korraldusliku aluse.
1.2 Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada Järvamaaga seotud pärandit andes selleks välja stipendiume.
1.3 Sihtkapitali haldab Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond) allfondina.
1.4 Sihtkapitali asutajateks loetakse kõik 2009. aastal annetuse teinud isikud.
1.5 Esimest korda jagatakse stipendiume 2010. aastal.
1.6 Stipendiumi taotluste vastuvõtt kuulutatakse välja üks kord aastas.
1.7 Sihtkapitali töö edendamiseks töötab Kogukonnafondi juures ekspertkomisjon.
1.8 Sihtkapitali tegevus kajastub kodulehel www.kogukonnafond.ee.
1.9 Kogukonnafondi Nõukogu võib Sihtkapitali statuuti muuta, kui selle poolt on vähemalt 2/3 ekspertkomisjoni liikmetest.
1.10 Kogukonnafondi või Sihtkapitali likvideerimisel tuleb rahaliste vahendite jääk anda üle uuele loodavale sihtasutusele, mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb samadel alustel edasi stipendiumide jaotamisega Järvamaa pärandi väärtustamiseks.
1.11 Likvideerimisel ei kuulu kogutud kapital jaotamisele ühelegi Kogukonnafondi või Sihtkapitali asutajale või selle organi töös osalenud isikule ega nendega seotud isikutele.

2. Ekspertkomisjon
2.1 Ekspertkomisjoni tööd juhib Kogukonnafondi nõukogu poolt määratud liige.
2.2 Ekspertkomisjoni liikmeteks võivad olla kõik, kes on teinud viimase 12 kuu jooksul, enne stipendiumi taotluste esitamise tähtaega (21. märts), annetusi kokku vähemalt 1000 krooni ulatuses.
2.3 Ekspertkomisjoni töös osalemiseks peab annetaja edastama oma elektronpostiaadressi ekspertkomisjoni juhile elektronpostiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või märkima selle annetuse ülekande selgitusse.
2.4 Ekspertkomisjoni liikmetel on õigus esitada arvamusi ja seisukohti stipendiumide ning nende jaotamise osas.
2.5 Ekspertkomisjoni liikmed annavad oma panuse sihtkapitali tutvustamisel ja kapitali kasvatamisel.
2.6 Teised annetajad, kes on oma elektronpostiaadressi edastanud ekspertkomisjoni juhile, saavad ülevaate eksperkomisjoni tööst ning võimaluse lisada oma seisukoht taotluste osas.

3. Kapitali kogumine ja jaotamine
3.1 Kapitali kogutakse vastavalt Kogukonnafondi põhikirjas sätestatule, sh.rahalised ühekordsed, samuti püsiannetused, varalised annetused ja läbi erinevate ettevõtmiste kogutavad annetused.
3.2 Annetuste tegemiseks on Kogukonnafondil eraldi arvelduskonto.
3.3 Annetuse tegemisel on vajalik ära märkida ka annetuse tegija isikukood.
3.4 Kogutud annetusi tohib investeerida vaid tähtajalistesse deposiitidesse.
3.5 Kalendriaastal laekunud annetustest 40% läheb sihtkapitali põhikapitali kasvuks.
3.6 Kalendriaasta annetustest ja kapitali juurdekasvanud osast 10% eraldatakse
Kogukonnafondi üldeelarvesse.
3.7 Kalendriaastal laekunud annetustest 50% ja kalendriaasta jooksul investeerimisest saadud tulust 90% kuuluvad jaotamisele stipendiumideks.
3.8 Stipendiumi toetuse taotluse maksimaalse suuruse määrab Kogukonnafondi nõukogu iga aasta esimesel nõupidamisel, kuid hiljemalt 20. veebruaril, vastavalt eelmise kalendriaasta laekunud ja põhikapitali kasvuga saadud vahenditest nii, et oleks võimalik välja anda vähemalt kaks stipendiumi.
3.9 Väikseim stipendiumi summa on 1000 krooni.
3.10 Juhul, kui jaotatava rahaliste vahendite jääk on väiksem taotletavast stipendiumi summast, siis liidetakse see jääk järgmise aasta jaotatavale summale.

4. Taotluse esitamine
4.1 Taotluse esitamiseks kinnitab Kogukonnafondi nõukogu vormikohase ankeedi.
4.2 Kogukonnafond kuulutab taotluste esitamise välja koduleheküljel hiljemalt Eesti iseseisvuspäeval (24. veebruar).
4.3 Taotluste esitamise viimane päev on kevadisel pööripäeval (21. märts).
4.4 Taotlusi saavad esitada üksikisikud ja juriidilised isikud järgmistel teemadel:
Pärandit kandev materjal, sh.uurimused, dokumendid, fotod, kaardid, trükised, esemed jne. - nende uurimise, säilitamise ja tutvustamisega seotud tegevus.
Vaimne pärand, sh. kultuuri ja identiteeti edasikandvad tegevused: rahvalaul, -tants, -muusika, ühistalgud, töövõtted, kihelkonnapäevad, rahvakalendripäevad jne. - nende ülestähendamise, loomise ja esitlemise võimaldamine.
Materiaalne pärand, sh.ajaloolised hooned, taluarhitektuur, mõisad, kirikud, muuseumid, maastikud, pärandkultuuriobjektid, pühapaigad, linnused, monumendid jne. - nende uurimise, säilitamise, tähistamise ja tutvustamisega seotud tegevus.
4.5 Taotleja esitab taotluse stipendiumi saamiseks Kogukonnafondile elektronpostiga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

5. Taotluse läbivaatamine ja kinnitamine
5.1 Esitatud taotlused kogub kokku ekspertkomisjoni juht, kes vajadusel küsib täpsustavaid andmeid ja annab nõu taotluste kohta.
5.2 Stipendiumitaotlusi ei võeta vastu isikutelt, kes on Kogukonnafondilt saadud stipendiumi kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on jätnud esitamata stipendiumi kasutamise aruande.
5.3 Ekspertkomisjoni juht koostab taotluste koondülevaate taotluste laekumise järjekorras ning esitab selle hiljemalt Karjalaskepäeval (1. aprill) elektroonselt kõigile ekpertkomisjoni liikmetele.
5.4 Ekspertkomisjoni liige hindab stipendiumitaotluse vastavust statuudile ning märgib ära kuni kolm stipendumitaotlust ning saadab oma põhjendatud eelistused hiljemalt Künnipäeval (14. aprillil) tagasi ekspertkomisjoni juhile.
5.5 Juhul, kui stipendiumitaotlusi on vähem kui viis, siis ekspertkomisjoni liige valib välja vaid ühe eelistuse.
5.6 Stipendiumitaotlused reastatakse ekspertkomisjoni liikmete eelistuste järjekorda ning seejärel saadetakse teistele annetajatele, kes on edastanud oma elektronposti aadressi, ülevaade eksperkomisjoni tööst ning antakse võimalus lisada oma seisukoht taotluste kohta.
5.7 Ekspertkomisjoni liikmete eelistuste järjekord on Kogukonnafondi nõukogule aluseks stipendiumide määramisel.
5.8 Vastavalt Kogukonnafondi põhikirjale, arvestades käesolevat statuuti, jääb Nõukogu liikmetele õigus teha eelistuste osas teistsugune otsus. Sellisel juhul peab Nõukogu oma otsuse põhjendama. Muudel juhtudel selgitusi ega kommentaare ei anta.
5.9 Kogukonnafondi nõukogu teeb otsuse stipendiumisaajate osas hiljemalt Jüripäeval (23. aprill), avaldab otsuse kodulehel ja saadab teatise stipendiumi saajale.

6. Stipendiumi väljamaksmine
6.1 Stipendiumi saaja ja Kogukonnafond sõlmivad omavahel stipendiumilepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.
6.2 Stipendiumilepingu sõlmib Kogukonnafondi juhataja kolme nädala jooksul Nõukogu otsuse tegemisest.
6.3 Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital