SA Järvamaa Kogukonnafond (Fond) internetilehekülje kasutustingimused

1. Üldtingimustes kasutatavad mõisted

Fondi Internetilehekülg – internetilehekülg www.annetuskeskkond.net

Sisu või materjal – internetileheküljel ja uudiskirjades esitatav autoriõigusega kaitstav kirjalik, heli-, pildi-, video- või muu teos

Kasutaja – väljaande internetilehekülje külastaja ja/või sisu tarbija

Fond – SA Järvamaa Kogukonnafond (registrikood 90008324)

2. Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Fondi Internetileheküljel.
Sisu ja kasutaja võimalused võivad erineda sõltuvalt sellest, millise tehnilise seadmega või millises geograafilises piirkonnas viibides kasutaja Liidu Internetilehekülge loeb.

Fondil on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta seoses vajadusega sätteid täpsustada või viia kooskõlla tegelikkusega, samuti seoses õigusaktide muutuse, tehnilise arengu või teenuste arendamisega, tehes muutunud sõnastuses kasutustingimused lugejatele kättesaadavaks internetis.

Fond avaldab väljaannetes kasutajatele lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks nii enda loodud materjali kui ka muude isikute loodud teoseid, mille avaldamise õiguse Fond on omandanud, samuti kasutajate endi poolt kommentaaride ja muul kujul saadetud kaastööd. Fond ei vastuta Liidu Internetileheküljel esitatud materjalidega seoses tekkivate võimalike kaudsete kahjude eest.

Fond teeb kõik endast oleneva, et Fondi Internetileheküljel avaldatu oleks kasutajatele kättesaadav, kuid ei taga seda olukordades, kus esineb häireid internetivõrgus, teostatakse hooldustöid, esineb internetivõrgu ülekoormus, vmt.

Juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud kohustusi, on Fondil õigus blokeerida kasutaja ligipääs sisule või võtta ära kasutajale antud mistahes muud õigused.

3. Autoriõigused

Sisu varalised autoriõigused kuuluvad Fondile, kui sisust ei tulene teisti. Materjali osas, millele suunatakse viidetes või internetilinkides kolmandate isikute internetilehekülgedele, kuuluvad autoriõigused reeglina vastavalt selle materjali juures toodud infole.

Fondile autoriõigusega kaitstava materjali saatmisega loovutab materjali saatja Fondile kõik sellega kaasnevad varalised autoriõigused tasuta, kui tasu maksmises ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ning annab mittevaralistele isiklikele õigustele kogu maailmas kehtiva tagasivõtmatu litsentsi väljaandja kasuks, tähtajaga kuni nende õiguste kehtivuse lõpuni. Litsents hõlmab kõiki litsentseeritavaid õigusi, sealhulgas õigust materjali avaldada, levitada, muuta, tõlkida, pealkirjastada, ühendada muude autorite teostega, kasutada mistahes teises (meedia)vormis või eemaldada avalikkusele kättesaadavatest allikatest. Fondil on piiramatu õigus nimetatud materjali suhtes saadud varalisi autoriõigusi edasi võõrandada ja anda mittevaraliste õiguste osas all-litsentse.

4. Materjalide refereerimine

Fond lubab Fondi Internetileheküljel ilmunud ja tasuta kättesaadavaid kirjalikke ja helilisi materjale refereerida järgmistel tingimustel:

  • Fondiga seotud isikute loodud materjalide kasutamine on vaba;
  • Fondi Internetileheküljel viidatud materjalide kasutamist, sh tsitaate muudest allikatest tohib kasutada vaid originaalautori loal;
  • kasutatud materjalide juures peab olema viide autorile või Fondi Internetileheküljele
  • nimetatud tingimustega mitte kooskõlas kasutamine on lubatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud Fondi loal.

Ülaltoodud reeglite rikkumisel on Liidul õigus saada materjalide refereerijalt tasu 200 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 320 eurot korduva tingimusi eirava materjalide igakordse kasutamise eest.

5. Küpsised

Fondi Internetileheküljel kasutatakse küpsiseid, et muuta teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone lehekülje külastamisel. Täpsem info küpsiste kohta asub andmekaitsetingimustes.

6 Vaidlused

Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendavad kasutajad ja väljaandja omavahelise kokkuleppe teel. Kasutustingimuste muutmise korral lähtutakse sellisest sõnastusest, mis kehtis lahendamist vajava asjaolu tekkimise hetkel. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

7 Kontakt

Kontaktandmed, mida kasutades saab Liidu poole pöörduda autoriõiguse ja tehnilistes küsimustes, samuti kaebustega sisu osas, on leitavad aadressil www.annetuskeskkond.net/meist/annetuskeskkond

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital