logo

Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo sihtkapitali statuut

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond
nõukogu otsusega
1.juuni 2019
Täiendatud 12.11.2020

 1. Üldpõhimõtted
  1. Käesolev statuut sätestab Järvamaa Laulu- ja tantsupeo sihtkapitali (edaspidi Sihtkapital) tegevuse põhimõtted ja korraldusliku aluse.
  2. Sihtkapital asutatakse eesmärgiga väärtustada ja arendada Järvamaa üht märgilisemat kogukonda siduvat kultuurisündmust Järvamaa laulu- ja tantsupidu.
  3. Sihtkapitali haldab Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond) allfondina.
  4. Kogukonnafondi kogutavaid ja jaotatavaid rahalised vahendeid võib välja anda ekspertgrupi ettepanekul stipendiumidena või toetustena sh arve alusel kulude katteks.
  5. Stipendiumi ja toetuste taotluste vastuvõtt kuulutatakse välja üks kord aastas.
  6. Sihtkapitali tegevus kajastub kodulehel www.annetuskeskkond.net.
  7. Kogukonnafondi Nõukogu võib Sihtkapitali statuuti muuta, kui vastava ettepaneku on teinud Järvamaa Kultuurinõukoda kirjalikus vormis ning vastab seadustele ja Kogukonnafondi tegutsemise põhimõtetele.
  8. Kogukonnafondi tegevuse või Järvamaa laulu- ja tantsupeo traditsiooni lõppemisel tuleb sihtkapitali põhikapital anda üle kas teisele allfondile või teisele sihtasutusele või mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb sarnastel alustel edasi stipendiumide ja toetuste jaotamisega Järvamaa pärandi ja kultuuri edasikandmiseks.
 2. Ekspertgrupp
  1. Järvamaa Kogukonnafondile nõuandva ekspertgrupi moodustavad Järvamaa laulu- ja tantsupeo läbiviimisega seotud toimkond või komisjon või sellega võrdsustatud muu grupp isikuid.
  2. Ekspertgrupi tööd juhib vastavalt p.9. sündmuse korraldamisega seotud juht.
  3. Ekspertgrupi liikmetel on õigus esitada arvamusi ja seisukohti sihtkapitali jaotatava kapitali kasutamise osas.
  4. Ekspertgrupi liikmed annavad oma panuse sihtkapitali tutvustamisel ja kapitali kasvatamisel.
 3. Kapitali kogumine ja jaotamine
  1. Kapitali kogutakse vastavalt Kogukonnafondi põhikirjas sätestatule, sh.rahalised ühekordsed või püsiannetused, varalised annetused ning läbi erinevate ettevõtmiste kogutavad annetused.
  2. Annetuse tegemisel peab selgitussse märkima kas „laulu- ja tantsupidu” või lühendi „JLTP”
  3. Kodulehel olevat maksekeskonda vahendab Maksekeskus AS.
  4. Tehes annetuse läbi kodulehe makselingi tuleb valida annetuse summa, seejärel sobilik makseviis ja seejärel asuda maksma.
  5. Makse valuutaks on euro.
  6. Makseteenust saab kasutada Eestis teenust pakkuvate pankade kaudu millised on avaldatud kodulehel: https://annetuskeskkond.net/organisatsioonid/jarvamaa-kogukonnafond
  7. Vastavalt sihtkapitali asutamislepingule arvestatakse 20% sihtkapitali põhikapitali, 75% stipendiumite, toetuste või muude väljamaksetena jaotatavasse kapitali ja 5% Kogukonnafondi kulude katteks.
  8. Kogutud annetusi investeeritakse kapitali säilitavalt.
  9. Investeeringutelt saadud kasumist eraldatakse 95% stipendiumite, toetuste või muude väljamaksetena jaotatavasse kapitali ja 5% Kogukonnafondi kulude katteks.
 4.  Taotluse esitamine, läbivaatamine ja kinnitamine
  1. Taotluse esitatakse Kogukonnafondi vormikohasel ankeedil, üldjuhul veebipõhise vormina.
  2. Taotlusi võib esitada aasta läbi.
  3. Taotluse esitamisel Kogukonnafondile tuleb arvestada põhimõtet, et rahalisi vahendeid eraldatakse üldjuhul Järvamaa laulu- ja tantsupeo arengut mõjutatavatele, sealhulgas uusi väärtusi loovatele, tegevustele, ühekordsetele stipendiumidele ja kuludele, mis aitavad kaasa peo erakordsuse saavutamisele.
  4. Ekspertgrupi juhi järelepärimisel teeb Kogukonnafondi juhatuse liige ülevaate taotluste laekumisest.
  5. Ekspertgrupi esindaja teeb taotlustest ülevaate Järvamaa Kultuuri nõukojas ning küsib nõukoja liikmete arvamust.
  6. Ekspertgrupp esitab Kogukonnafondile omapoolse seisukoha taotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas.
  7. Lähtudes ekspertgrupi ettepanekutest kinnitab Kogukonnafondi nõukogu (edaspidi Nõukogu) eraldatavad vahendid.
  8. Nõukogu teeb otsuse ja eraldab vahendid mõistliku aja jooksul pärast ekspertgrupilt ettepaneku saamist.
  9. Vastavalt Kogukonnafondi põhikirjale, arvestades käesolevat statuuti ning kehtivaid seadusi, võib Nõukogu teha teistsuguse otsuse kui ekspertgrupi ettepanek. Sellisel juhul peab Nõukogu oma otsuse põhjendama. Muudel juhtudel selgitusi ega kommentaare ei anta.
  10. Sihtkapitali puudutavad otsused tehakse avalikuks Kogukonnafondi kodulehel.
  11. Kogukonnafond järgib andmete kasutamisel Privaatsuspoliitikat
 5. Väljamaksete tegemine
  1. Vastavalt Nõukogu otsusele korraldab Kogukonnafondi juhatuse esimees mõistliku aja jooksul vajalikud toimingud, sh sõlmib lepingud ja teeb ülekanded.
  2. Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

Järvamaa Kogukonnafond on isikuandmete vastutav töötleja.

Maksed mida tehakse kodulehe kaudu edastab Järvamaa Kogukonnafond maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital