logo

Arvamusfestivali sihtkapitali statuut

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond
nõukogu otsusega
11.juuni 2015

 1. Üldpõhimõtted
  1. Käesolev statuut sätestab Arvamusfestivali sihtkapitali (edaspidi Sihtkapital) tegevuse põhimõtted ja korraldusliku aluse.
  2. Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada Arvamusfestivali korraldamist ja selleks vajaliku keskkonna arendamist andes selleks välja toetusi ja stipendiume.
  3. Sihtkapitali haldab Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond) allfondina.
  4. Esimest korda jagatakse toetusi 2016. aastal.
  5. Sihtkapitalist makstakse välja erinevaid toetusi ja stipendiume (edaspidi Toetusi) era – ja juriidilistele isikutele.
  6. Toetuse taotluste vastuvõtt kuulutatakse välja kuni neli korda aastas.
  7. Sihtkapitali tegevus kajastub kodulehel www.annetuskeskkond.net.
  8. Kogukonnafondi või Sihtkapitali likvideerimisel tuleb rahaliste vahendite jääk anda üle uuele loodavale või tegutsevale sihtasutusele, mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb samadel alustel edasi toetuste/stipendiumide jaotamisega Arvamusfestivali või teiste arutelukultuuri edendavate sündmuste korraldamise väärtustamiseks.
  9. Likvideerimisel ei kuulu kogutud kapital jaotamisele ühelegi Kogukonnafondi või Sihtkapitali asutajale või selle organi töös osalenud isikule ega nendega seotud isikutele.
  10. Kogukonnafondi juhatus määrab sihtkapitali haldamiseks fondihalduri.
  11. Fondihalduri ülesandeks on korraldada sihtkapitali dokumentatsioon ja kolme osapoole (annetaja – Kogukonnafond – toetuse saaja) vaheline kommunikatsioon. 
 2. Kapitali kogumine ja jaotamine
  1. Kapitali kogutakse vastavalt Kogukonnafondi põhikirjas sätestatule, sh.rahalised ühekordsed, samuti püsiannetused, varalised annetused ja läbi erinevate ettevõtmiste kogutavad annetused.
  2. Kalendriaastal tehtud annetustest arvestatakse 5% Kogukonnafondi üldotstarbeks.
 3.  Taotluse esitamine
  1. Taotluse esitamiseks kinnitab Kogukonnafondi nõukogu vormikohase ankeedi.
  2. Kogukonnafond teavitab oma koduleheküljel taotluste esitamise tähtajast kuni neli korda aastas
  3. Taotlusi saavad esitada üksikisikud ja juriidilised isikud järgmistel teemadel:
   1. Arvamusfestivali kandepinna suurendamiseks ühiskonnas eesmärgiga kaasata festivali osalusse rohkem inimesi, levitada festivali head tava ja arvamuskultuuri
   2. Arvamusfestivali korraldamiseks ja korralduskulude katteks
   3. Arvamusfestivali keskkonna arendamiseks
  4. Stipendiume makstakse teiste hulgas väljapaistvatele arvamus ja väitluskultuuri edendajatele
  5. Taotleja esitab taotluse stipendiumi/toetuse saamiseks elektroonselt kodulehe vahendusel.

 4. Taotluse läbivaatamine ja kinnitamine
  1. Esitatud taotlused kogub kokku fondihaldur, kes vajadusel küsib täpsustavaid andmeid ja annab nõu taotluste kohta.
  2. Taotlusi ei võeta vastu isikutelt, kes on Kogukonnafondilt saadud stipendiumi/toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on jätnud esitamata stipendiumi/toetuse kasutamise aruande.
  3. Fondihaldur koostab taotluste koondülevaate taotluste laekumise järjekorras ning esitab selle elektroonselt kõigile Kogukonnafondi nõukogu liikmetele.
  4. ondihaldur hindab taotluse vastavust statuudile ning vajadusel lisab taotlusele oma põhjendatud kommentaarid.
  5. Taotlused reastatakse Kogukonnafondi nõukogu liikmete eelistuste järjekorda. Nõukogu kutsel võib taotluste järjestusel osaleda külalisena sihtkapitali annetajad. Annetajatele, kes on edastanud oma elektronposti aadressi, saadab fondihaldur ülevaate nõukogu otsustest toetuste /stipendiumide jaotamisest.
  6. Kogukonnafondi nõukogu teeb otsuse stipendiumisaajate osas hiljemalt 30 päeva peale toetuse/stipendiumi taotluse esitamise tähtaega. Fondihaldur avaldab otsuse Kogukonnafondi kodulehel ja saadab teatise Taotluste esitajatele.
 5. Toetuse väljamaksmine
  1. Toetuse saaja ja Kogukonnafond sõlmivad omavahel toetuslepingu, milles sätestatakse Toetuse kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.
  2. Toetuslepingu sõlmib Kogukonnafondi juhataja kolme nädala jooksul Nõukogu otsuse tegemisest.
  3. Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused. .

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital