logo

Featured

Noore spetsialisti stipendiaadid on Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Annela Tammiste, Paide arst OÜ õde-ämmaemand Johanna Laura Trug ja Paide linnaarhitekt Peter Luuk

Stipendiumide üleandmine toimub 28.aprillil kell 15:00 Wabalinna majas, Pikk 1, Paides.

Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu eestvedaja Arnika Tegelmanni sõnul oli käesoleva aasta konkurss stipendiumidele kõigi aegade tihedaim. Oleme väga tänulikud kõigile üheksa kandidaadi esitajale. Ekspertgrupile edastati arvamuse saamiseks kuus kandidaati kes vastasid noore spetsialisti stipendiumi statuudis toodud kriteeriumitele ehk kes on kuni 30-aastased, elavad Järvamaal, on lõpetanud kõrgkooli või kutseõppeasutuse ning asunud Järvamaale tööle viimase viie aasta jooksul.
Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on rõõmustav, et võimalus on anda jälle välja kolm stipendiumi. Käesoleval aastal on stipendiumi toetajate sekka lisandunud mitmeid uusi inimesi – Eimar Veldre, Pipi-Liis Siemann, Siret Pihelgas, Toomas Tammik, Rainer Eidemiller ja jätkanud on paljud varasemad toetajad – Jürgen Ligi, Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Heli Koit, Kristjan Kõljalg, Virve Toode, Tiina Larven, Arnika Tegelmann, Andres Jalak ning ettevõtted Konesko, Väätsa Agro ja Swedbank. Tänu suurenenud annetajate toetusele võime teha järgmisel aastal väikest ajalugu kui kolm stipendiumi saame välja anda kaks aastat järjest. Ja nagu kandidaatide sisukus näitab, siis võiksime vabalt anda välja ka neli stipendiumi, lisas Valev Väljaots.

Annela Tammmiste on lõpetanud 2022. aasta suvel Tallinna Ülikooli õpingud klassiõpetaja erialal. Oma ülikooliõpingute kõrvalt töötas ta juba ka algklasside õpetajana, mis annab tunnustust sellest, et Annela puhul on tegemist inimesega, kes on töökas ja suure pingetaluvusega. Õpingute ja töötamise käigus spetsialiseerus Annela üldõpetusele, õpilaste enesejuhtimisele ja avastusõppe meetoditele - viimase kahe arendamise kohta kirjutas ta ka oma magistritöö pealkirjaga „Avastusõpe kui võimalus toetada õpilaste enesejuhtimise oskust ja loodusteaduslike mõistete kujunemist”. Täiendavalt on Annela õpetajana juurde õppinud VEPA käitumismängu meetodeid ja teiste õpetajate mentorlust. Annela on õppinud ka lastelaagri juhatajaks ning töötab suviti õpilasmaleva komandörina.

2022. aasta augustis alustas Annela tööd Järva-Jaani Gümnaasiumi koolijuhina. Oma töös toetavad Annelat kõige enam tema teadmised õpetajametist ning kogemused õpetajatöös, lisaks kogemus personalijuhina ning eelkõige just üliõpilastest vabatahtlike koordineerimisel. Koolijuhina on ta hetkel end täiendamas Haridus -ja Noorteameti alustavate koolijuhtide arenguprogrammis, mille käigus jagatakse põhjalikke teadmisi dokumentatsioonist, meeskonna juhtimisest ning õpimeetoditest. Tutvutakse erinevate koolidega, jagatakse kogemusi teiste alustavate kooljuhtidega, toimub pidev suhtlus mentoriga jpm.
Koolijuhina on Annela perspektiiviks tugeva kogukonnakooli arendamine, kus toetatakse õpilase enesejuhtimise arengut, õppeainete lõimimist, ahhaaliku kooli põhimõtete rakendamist ning õpilasekeskset lähenemist. Lisaks hindab Annela süsteemsust ning põhjalikku dokumentatsiooni, kaasavat juhtimist ning koostöise meeskonna arendamist.

Oma aktiivsuse, töökuse ja põhjalikkusega on Annela eeskujuks nii kolleegidele kui ka õpilastele. Seega on kogukonnale (ja laiemas perspektiivis ka maakonnale) võiduks Annela taoline särav spetsialist, kes on leidnud oma teekonna tagasi kodukohta, et panustada oma uute ja innovaatiliste mõtete ja ideedega.

Johanna Laura Trug kohta on patsientidelt tulnud palju positiivset tagasisidet. Ta on väga asjatundlik, teadlik, püüdlik, töökas ja kohusetundlik pereõde, kes leiab oma patsientide jaoks alati aega. Ei ole vahet, kas pöördub vanaema oma east tuleneva või ema oma väikelapse murega. Isegi kui Johanna Laura töökoormus läheb kohati väga suureks ei näita ta seda välja. Ta leiab alati aega kuulata ära inimese mure. Püüab leida igale olukorrale lahenduse. Tunneb huvi kuidas patsiendil läheb, võttes vaevaks neile ka ise helistada.

Patsiendid on toonud välja tema suurepärased iseloomuomadused selle töö tegemisel, mis ei ole kuidagi vähem tähtsad oskustest ja teadmistest õe töös. Teda iseloomustatakse kui alati särasilmset, rõõmsameelset, vastutulelikku, sooja ning sõbralikku pereõde.
Veel on ära toodud Johanna Laura abi ja suurepärane koostöö ämmaemanda töös. Järvamaa Haigla sünnitusosakonnas sai ta olla vaid praktika ajal, kuid sealgi jäi ta kohe silma. Ta oli suureks toeks sünnitajatele, oskuslikult motiveeris, oli kogu aeg olemas. Oma nalja, naeru ja hea huumorimeelega tegi ta kindlasti sünnitusprotsessi lihtsamaks. Sünnitajale on oluline sõbralikkus, kohalolu ja info saamine toimuvast, mida Johanna Laura suudab suurepäraselt pakkuda.

Johanna Laura on olnud kogu aeg tahtmist täis midagi uut juurde õppida, et osavamaks saada. Ta on väga laialdaste oskustega, töötab nii ämmaemanda, pereõena, kui ka kliiniliste ravimuuringute tegijana. Oma tööalases tegevuses on tal hea võime ja oskus näha patsienti kogu elukaare ulatuses, imikust kuni vanurieani. Johanna motiveerib oma patsiente koostama terviseplaani, et koos saavutada parim võimalik tulemus patsiendi tervise heaks. Noore spetsialisti stipendium annab Johannale veelgi rohkem võimalusi enesetäiendamiseks.

Peter Luuk on tubli noor mees, kes lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis 2022. a juunis arhitektiõppe arhitektuurimagistri kraadiga. Seejärel kandideeris tööle Paide Linnavalitsuse linnaarhitekti ametikohale. Selle ametikoha eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete ning linna visuaalse ilme kujundamine. Linnaarhitekti ülesanneteks muuhulgas on Paide linna ruumilise arenguga seonduvate kontseptsioonide ja visioonide koostamise nõustamine ja väljatöötamisel osalemine ning linnaplaneerimise ja linna arhitektuurse keskkonnaga seotud uute algatuste tegemine.

Peter on poole aastaga linnavalitsuse kollektiivi hästi sisse elanud ja näidanud ennast igati tööka ja arenguvõimelise ametnikuna. On osalenud mitmetel täiendkoolitustel, et oma ametiülesandeid parimal tasemel täita. Peteri vahetu juht, linnamajandusosakonna juhataja, hindas katseaja lõppedes tema töösse suhtumise ja töö kvaliteedi väga heaks ning iseloomustab teda järgmiselt: Peter on kvalifitseeritud spetsialist, professionaalse tasemega ning kinnitanud enda olemasolu vajalikkust linnamajandusosakonnas. Kindlasti on tema suureks eeliseks varasem kogemus erasektoris töötamisel. Omab väga häid isikulisi omadusi, võimeline töötama iseseisvalt ja meeskonna liikmena. Mitme tööülesande samaaegne lahendamine ei tekita probleeme ning suudab eristada tööülesandeid vastavalt prioriteetsusele. Täidab ülesandeid professionaalset, efektiivselt ja kvaliteetselt. Väljendab oma mõtteid ja seisukohti selgelt ning argumenteerib teemadel, mille kohta omab teadmisi. Samuti täiendab ennast iseseisvalt valdkondlike teemadega.
Peteri sooviks on kaasa aidata Paide linna elukeskkonna arendamisele ja elukvaliteedi parandamisele, seega näeb ta ennast linnaarhitekti ametis kindlasti ka lähiaastatel.
Peter on väga tore kolleeg, sõbralik meeskonnaliige, hea suhtleja ja koostööaldis.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital