Peter Luuk

Peter Luuk on tubli noor mees, kes lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis 2022. a juunis arhitektiõppe arhitektuurimagistri kraadiga. Seejärel kandideeris tööle Paide Linnavalitsuse linnaarhitekti ametikohale. Selle ametikoha eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete ning linna visuaalse ilme kujundamine. Linnaarhitekti ülesanneteks muuhulgas on Paide linna ruumilise arenguga seonduvate kontseptsioonide ja visioonide koostamise nõustamine ja väljatöötamisel osalemine ning linnaplaneerimise ja linna arhitektuurse keskkonnaga seotud uute algatuste tegemine.

Peter on poole aastaga linnavalitsuse kollektiivi hästi sisse elanud ja näidanud ennast igati tööka ja arenguvõimelise ametnikuna. On osalenud mitmetel täiendkoolitustel, et oma ametiülesandeid parimal tasemel täita. Peteri vahetu juht, linnamajandusosakonna juhataja, hindas katseaja lõppedes tema töösse suhtumise ja töö kvaliteedi väga heaks ning iseloomustab teda järgmiselt: Peter on kvalifitseeritud spetsialist, professionaalse tasemega ning kinnitanud enda olemasolu vajalikkust linnamajandusosakonnas. Kindlasti on tema suureks eeliseks varasem kogemus erasektoris töötamisel. Omab väga häid isikulisi omadusi, võimeline töötama iseseisvalt ja meeskonna liikmena. Mitme tööülesande samaaegne lahendamine ei tekita probleeme ning suudab eristada tööülesandeid vastavalt prioriteetsusele. Täidab ülesandeid professionaalset, efektiivselt ja kvaliteetselt. Väljendab oma mõtteid ja seisukohti selgelt ning argumenteerib teemadel, mille kohta omab teadmisi. Samuti täiendab ennast iseseisvalt valdkondlike teemadega.
Peteri sooviks on kaasa aidata Paide linna elukeskkonna arendamisele ja elukvaliteedi parandamisele, seega näeb ta ennast linnaarhitekti ametis kindlasti ka lähiaastatel.
Peter on väga tore kolleeg, sõbralik meeskonnaliige, hea suhtleja ja koostööaldis.

Peter Luuk sai Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi 2023.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital